UDDANNELSE

Retningslinier for eksamen, uddannelsesplan og læseplaner 
for
Danske kinesiologer 

kan rekvireres hos mig

Foto

Skolen for Helhedskinesiologi

- den landsdækkende kinesiologi skole

www.helhedskinesiolog.dk

 

Beskrivelse af uddannelsen til:

 

DK-Kinesiolog

- uddannet som Helhedskinesiolog

 

GENERELT OM UDDANNELSEN

Denne uddannelse hed indtil d. 24/6 2004 uddannelsen til Biokinesiolog, og var den første uddannelse som blev godkendt i Danske Kinesiologer. Den er godkendt af Sundhedsstyrelsen som ”anden egentlig sundhedspleje”, hvilket i praksis betyder, at du kan søge momsfritagelse efter endt eksamen. Uddannelsen til DK-Kinesiolog uddannet som Helhedskinesiolog  kan tages hos en række instruktører / Kinesiologiskoler over hele landet, som arbejder sammen omkring Skolen for Helhedskinesiologi. Du kan vælge at tage de nedenstående obligatoriske kinesiologikurser hos forskellige instruktører / skoler eller, at følge et forløb på en skole som tilbyder alle kurser. Sørg for at få dokumentation for alle kurser i dit kursuspas, som kan rekvireres hos din kinesiologi-instruktør.

 

Basisdelen - STØTTEFAG:

 

Psykologiske redskaber, 50 timer

Du vil på dette kursus blive introduceret for forskellige emner som: Freuds og Jungs personlighedsmodel, at være centreret og beskyttet, samtaleteknik, vejleder rollen, kommunikation, psykiske forsvarsmekanismer, sorg og krise, supervision, journalføring og etik. Forhør dig på din lokale Kinesiologiskolen, hvor dette kursus tilbydes.

 

Anatomi og fysiologi, 200 timer

Der undervises ikke i øjeblikket i dette på kinesiologiskolerne, hvorfor der henvises til en sygeplejeskole eller en ZCD skole. Begge steder tilbydes undervisning til eksterne kursister, hvis der er tomme pladser på holdet. Der undervises i færre lektioner på sygeplejeskolerne, men pensum er fuldt dækkende. Der er også mulighed for at tage disse fag som selvstudium over nettet, kontakt: mail@anatomi-online.dk Før du starter bør du henvende dig til din lokale Told og Skatteregion og spørge om de vil godkende din eksamen, selvom den ikke lever op til Sundhedsstyrelsens krav om 200 timer. Pensum skal være ifølge ZCD eller Danske Kinesiologers læseplan. Sidstnævnte kan mod betaling rekvireres på Danske Kinesiologers Sekretariat.

 

Sygdomslære, 100 timer

Også her henvises til en ZCD skole eller lignende, hvor kursets omfang opfylder Sundhedsstyrelsens krav om 100 timer. Der skal afsluttes med eksamen.

 

Ernæringslære,  32 timer

Kurset er ment som en introduktion til dette store område, det anbefales / forventes at du sætter dig yderligere ind i dette emne. Kursets indhold er bl.a.: Optimal kostsammensætning, stressfaktorer i ernæringen og i stimulanser / nydelsesmidler, orientering om forskellige kostretninger, viden om protein, fedt, kulhydrat, fibre, vand, vitaminer, mineraler, spormineraler og andre kosttilskud, samt ernæringens betydning i forhold til forskellige symptomer. Kurset kan tages hos forskellige undervisere, forhør dig nærmere hos din instruktør / på din lokale Kinesiologiskole.

 

Homøopati, 32 timer

Også dette kursus kan tages hos forskellige undervisere, forhør dig nærmere hos din instruktør / på din lokale Kinesiologiskole. Som med ernæringslæren anbefales det at tage uddybede kurser / selvstudium omkring dette emne. Du vil på homøopatikurser blive introduceret til emner som filosofien bag homøopatiens virkning, potensering, allopatica, nosoder, antroposofi, etc.

 

Markedsføring og klinikdrift, 16 timer

Du vil her lære noget om regnskabsføring, om hvordan du skal forholde dig til diverse myndigheder, hvad du må og ikke må skrive i dine brochurer og eventuelle annoncer o.s.v. Alt dette er vigtig at vide før du starter som selvstændig. Det kan være en fordel, at tage kurset ca. 1 år før du er færdig uddannet.

 

KINESIOLOGIDEL:

 

Kropsafbalancering (KA), 72 lektioner (90 lektioner fra 1.1.08  )

Kropsafbalancering er den danske betegnelse for Touch for Health, som er de første kurser der i sin tid blev tilbudt lægfolk i USA, hvor kinesiologien opstod i 1960’erne. Kropsafbalancering er uddannelsens Grundkurser og indeholder bl.a. introduktion til kinesiologien, de 42 grundlæggende muskeltest, nulstilling af kroppens modtagesystem, meridianlære, akupunkturens 5 – element lov, gangreflekser, test af fødevarer, simple stressfrigørelsesteknikker, forskellige integrationsøvelser.

 

Metaforkursus (MK), 18 lektioner (kurset er obligatorisk fra 1.1.08)

Forudsætning KA

Her arbejdes med de 42 muskler og tilhørende metaforer, meget relevante spørgsmål som knytter sig til den enkelte muskel. Kurset er en overbygning til Kropsafbalancering, hvor vi arbejder med mål og følelser.

 

Stress 1, 22 lektioner

Forudsætning: KA

Kinesiologiens verbaltest introduceres og benyttes til at identificere dybtliggende følelsesmæssige ubalancer. Kroppens stress-cyklus samt forskellige stress-faktorer samt af deres påvirkning af immunsystemet gennemgås. Der arbejdes med forskellige afbalanceringsteknikker bl.a. afbalancering af energi-centre (Chakra), ændring af dårlige vaner, omprogrammeringsteknikker, afbalancering af fobier.

 

Avanceret kinesiologi (AK), 45 lektioner

Forudsætning: KA.

Test af kroppens elektromagnetiske og strukturelle ubalancer, der korrigeres efter kroppens eget prioriteringssystem – strukturelt, kemisk, psykisk, som findes ved hjælp af håndmodeller. Allergitestning, blodtryk, binyresyndromer m.v. Test og korrektion med ædelsten, farver, lyde m.m.

 

Ernæringskinesiologi (EK), 22 lektioner

Forudsætning: KA, Stress 1, Ernæringslære.

På dette kursus lærer du forskellige kinesiologiske muskeltest, som vedrører ernæringsmæssige tilstande. Herunder Riddlerpunkter for vitamin/mineral balancen, samt test vedrørende fedtstoffer, kolesterol, stofskifte, knogletæthed, vægtkorrektion mv. Af afbalanceringer kan bl.a nævnes: Chakraafbalancering med kost og kosttilskud.

 

Personlighedsmønstre (stress 2), 22 lektioner

Forudsætning: KA + Stress 1

Identifikation og omprogrammering af gamle begrænsende mønstre, ofte dannet i barndommen. (Eks.: ”Jeg er ikke god nok”). Psykopatologiske modeller, følelsesmæssig og energetisk 5-fasemodel m.v. Sidstnævnte omfatter følgende personlighedsmønstre: Akut , Beslutning, Indsigt, Det kroniske samt Giv slip mønstret.

 

Integrations/indlæringskinesiologi (IK), 45  lektioner

Forudsætning: KA, Stress 1

Målrettet muskeltestning til afhjælpning af manglende koncentration, indlæringsvanskeligheder, dysleksi / ordblindhed. Fin- og grovmotoriske ubalancer afhjælpes. Forøgelse af samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel. Selvudvikling m.v.

 

Biokinesiologi, basis (BIO 1), 45 lektioner

Forudsætning: KA og Stress 1

Opbygning af biokinesiologiske programmer til frigørelse af ubalancer ved brug af emotionelle programmer, biokinetiske øvelser, kosttilskud og forskellig massage.

Test af organ reflekspunkter, hjerne reflekspunkter, m.v. Afbalancering af energicentre og 8 ekstra meridianer.

 

Kreative helbredsprogrammer / Biokinesiologi avanceret (BIO 2), 22 lektioner

Forudsætning: KA + Stress 1 + BIO 1

Test af spyt/urin prøver, som gør det muligt at teste efter en tilsendt vatpind. Muskeltest af fødevare intolerancer, giftstofbelastninger. Brug af magneter og spiraler, test og behandling med Kreative Helbreds programmer (CH programmer)

 

Valgfrie godkendte kinesiologikurser, 90 lektioner (54 lektioner fra 1.1.08).

Forudsætning: Forhør dig hos din instruktør.

Man kan frit vælge blandt alle kurser som er godkendt af Danske Kinesiologer. Forhør dig hos din instruktør om hvilke kurser er godkendt.

 

ANDET SOM ER OBLIGATORISK I UDDANNELSEN

 

Træning superviseret af godkendt instruktør, 54 lektioner

Disse øvetimer vil typisk foregå på hverdagsaftener. De tages løbende under hele uddannelsesforløbet. Kontakt instruktørerne / skolerne i dit område og hør hvornår de tilbyder øveaftener / superviseret træning.

 

Skriftlige opgaver

Udarbejdes efter hvert modul, er primært ment som opsamling af de enkelte moduler. Opgaverne udleveres af instruktøren efter hvert afsluttet modul. Eleven laver besvarelserne hjemme og må anvende bøger m.v. Derefter gennemser instruktøren besvarelserne og underskriver kursuspasset. Eleven får herefter udleveret spørgsmål og svar til modulet.

 

Selv i terapi, 10 timer

Man skal som led i uddannelsen selv som minimum have 5 behandlinger hos mindst 2 forskellige DK-Kinesiologer uddannet som Helhedskinesiolog. Kursisten laver selv aftaler med behandlerne og får afbalanceringerne dokumenteret i sit kursuspas.

 

Klinikvejledning, 10 timer

? Hvad skal der stå her

 

EKSAMEN

Eksamen afholdes efter behov på de enkelte skoler, søg oplysning her. Bindende tilmelding til skolen senest ½ år før ønsket eksamen.

 

Eksamenstræning /supervision, 16 timer

Instruktøren / skolelederen samler en gruppe af eksaminander på et kursus, hvor kursisterne skiftes til at afbalancere en klient. Eller: Eksaminanden afbalancerer i sit uddannelsesforløb mindst 2 klienter med en Bio-instruktør som bisider. Man får herefter en snak om hvad der var godt, og hvad der kunne gøres endnu bedre.

 

Rapportskrivning

Der udarbejdes rapporter, hvor der beskrives i alt 18 afbalanceringer på 6 klienter, som er startet deres forløb efter eleven er indstillet til eksamen. Rapporterne skal indeholde mindst to afbalanceringer af hver af de 6 klienter. Vurderes bestået / ikke bestået af både instruktør og censor

 

Praktisk eksamen

For at gå til eksamen skal følgende foreligge: Dokumentation for bestået eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære, samt dokumentation (kursuspas) for deltagelse i alle øvrige obligatoriske kurser i uddannelsesplanen.

Eksamen består af en afbalancering af en ukendt klient på 1½ time (dertil kommer forberedelsestid). Klienten må ikke have mere end KA 1-4. Der må til eksamen kun benyttes stof som indgår i Helhedskinesiologiuddannelsen. Der bedømmes bestået / ikke bestået.

 

UDDANNELSES PERIODE

Tidsrammen for uddannelsen er lagt til ca. 3 år. Der skal undervejs være plads til den personlige udvikling, vi har erfaring for, at der sker. Eleven bestemmer dog tidsrammen selv med mindre han/hun har bundet sig til et fast forløb hos instruktøren/skolen.

 

Priser

Prisen for et helt kursusforløb vil ligge omkring 60.000 kr. ekskl. lærebøger og diverse testsæt. Inkl. i denne cirka pris er anatomi, fysiologi og sygdomslære, og de andre kurser i basisdelen. Beløbet vil dog variere afhængig af hvor du tager din uddannelse. Et weekendkursus i kinesiologi koster hos de fleste instruktører typisk fra  kr. 1200,- til 1500,-

 

Foto

Skolen for Helhedskinesiologi

- den landsdækkende kinesiologi skole

www.helhedskinesiolog.dk

 

 

RETNINGSLINIER VEDRØRENDE EKSAMEN SOM HELHEDSKINESIOLOG

 

TILMELDING

Eksamen afholdes efter behov på de lokale skoler, søg oplysning her.

Bindende tilmelding med fulde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse sker til skolen / eksamensinstruktøren senest ½ år før den praktiske eksamen. Der skal afleveres følgende til eksamensinstruktøren ved tilmeldingen: Eksamensbevis, diplomer eller attesteret kopi af kursuspas, som dokumentation på at eksamenskravene er opfyldt.

Kommunikation af alle formaliteter omkring eksamen bekræftes skriftligt af begge parter.

Instruktøren sender eksamenstilmeldingen til eksamensudvalget efter at have konstateret, at alle krav til eksamen er opfyldt. Eksamensudvalget bekræfter tilmeldingen overfor eksaminand og skole.

 

 

EKSAMENSGEBYR

Der betales kr. 4000,- til eksamensinstruktøren ved tilmeldingen.

Gebyret dækker  3 vejledningstimer, honorar til eksamensinstruktør og censor for evaluering af rapporterne og deres udgifter i forbindelse med den praktiske prøve, kontorudgifter m.v.

 

 

CENSOR

Eksamensinstruktøren vælger en censor hos hvem eksaminanden højst må have taget et kursusmodul. Censor skal være instruktør godkendt af Danske Kinesiologer.

 

 

SKAL VÆRE OPFYLDT VED TILMELDING TIL EKSAMEN

·       Anatomi/fysiologi, 200 timer samt bestået eksamen.

·       Sygdomslære, 100 timer samt bestået eksamen.

·       Psykologiske redskaber, 50 timer

·       Homøopati, 32 timer

·       Ernæringslære, 32 timer

·       Kropsafbalancering 72 lektioner

·       Stressfrigørelse (stress 1) 22 lektioner

·       Ernæringskinesiologi, 22 lektioner

·       Avanceret kinesiologi, 44 lektioner

·       Personlighedsmønstre, (stress II) 22 lektioner

·       Indlæringskinesiologi, 45 lektioner

·       Biokinesiologi basis, 45 lektioner

·       Biokinesiologi avanceret, (Kreative helbredsprogrammer) 22 lektioner

·       Skriftlige opgaver besvaret efter modulerne Kropsafbalancering, Stress kurserne, Avanceret kinesiologi, Indlærings kinesiologi, Biokinesiologi, Ernæring og Homøopati.

·       Valgfrie kinesiologikurser godkendt i Danske Kinesiologer, 80timer ( Efter 1.1.08 : 18 lektioner metaforkursus + Kropsafbalancering 90 lektioner)

·       Markedsføring / klinikdrift, 18 lektioner

 

 

SKAL VÆRE OPFYLDT INDEN DEN PRAKTISKE PRØVE

·       Superviseret øvegrupper, 54 lektioner

·       Egenterapi, 10 timer (5 afbalanceringer hos mindst to forskellige Kinesiologer med eksamen som Helhedskinesiolog

·       Klinikvejledning ,10 timer  ?

 

EKSAMENSTRÆNING / SUPERVISION, 18 lektioner

Dette foregår sammen med eksamensinstruktøren, forløbet afhænger at hvor mange der har tilmeldt sig eksamen og gruppens behov. Der bliver lagt vægt på at den studerende viser selvstændige afbalanceringer under supervision af eksamensinstruktøren.

 

 

RAPPORTSKRIVNING

Udfærdigelse af rapporter på 6 forskellige klienter, som har startet deres forløb efter at kursisten er tilmeldt eksamen. Der skal beskrives i alt 18 afbalanceringer på disse 6 klienter og mindst to på hver. Den enkelte klients vurdering af behandlingsforløbet skal med i rapportens afslutning. Rapporterne evalueres af eksamensinstruktør og censor og skal godkendes før man kan gå til den praktiske eksamen. Eleven modtager en kort skriftlig evaluering på rapporterne fra både eksamensinstruktør og censor. Eleven kan stilles uddybende spørgsmål til denne evaluering.

 

 

PRAKTISK EKSAMEN, 3 timer

Eksamensklienten som er mindst 18 år, er ukendt for eksaminanden.

Hvis klienten har kinesiologikurser, så max. KA 1 – 4.

Eksaminanden og klienten får et lokale stillet til rådighed og bruger inden den praktiske prøve ½ time til forberedende interview, hvor der ikke må muskeltestes.

Selve den praktiske eksamen foregår ved at eksaminanden fortæller lærer og censor om resultatet af deres indledende snak. Derefter bruges max.1 time og 20 minutter til at vise en hel afbalancering af klienten. Der må anvendes bøger efter behov. Efter afbalanceringen er der afsat 10 minutter til evaluering med klienten, hvor denne giver udtryk for sin vurdering af afbalanceringen. Elev og klient forlader eksamenslokalet, hvorefter lærer og censor voterer. Til slut 30 minutters evaluering med eleven, hvor lærer og censor kan stille eksaminanden uddybende/afklarende spørgsmål til den viste afbalancering.

 

BEDØMMELSE

Eksamensinstruktør og censor vurderer den praktiske eksamen bestået/ikke bestået og giver en mundtlig begrundelse. Hvis instruktør og censor er uenige i bedømmelsen vejer censors stemme tungest.

 

EVALUERING AF EKSAMEN

Eksaminanden udfylder et evaluerings skema, som dækker hele forløbet fra tilmeldingen til eksamen, eksamenstræningen, rapportskrivningen og den praktiske eksamen. Dette skema skal være eksamensinstruktøren i hænde senest 14 dage efter den praktiske eksamen.

 

REGLER FOR REEKSAMINATION

Hvis den praktiske eksamen vurderes ikke bestået, kan eksaminanden gå op til ny eksamen efter ½ år. Inden ny eksamen skal eksaminanden lave mindst to afbalanceringer under supervision af eksamensinstruktøren. Eksaminanden kan gå op hos den samme instruktør, eller vælge en ny. Hvis man går op til eksamen et nyt sted, medbringes de allerede godkendte rapporter. Der skal påregnes ekstra udgifter ved valg af ny eksamensinstruktør. Censor skal være ny.

 

UDDYBENDE KOMMENTARER OMKRING DET AT SKRIVE RAPPORTER

Der skal udarbejdes rapporter over 6 forskellige klienter som du har startet op efter tilmeldingen til eksamen. Før du går i gang med at teste rapport-klienterne bedes du gøre dig klart:

-        Hvilke overvejelser har du gjort dig omkring det at skrive rapporter?

-        Hvad forventer du at få ud af projektskrivningen (udover eksamen)?

-        Hvilket formål har du med at skrive rapporter ud over det formelle, at aflevere 6 klientrapporter.

 

De 6 rapporter udarbejdes  efter følgende oplæg.

-        Der skal i rapporterne beskrives i alt 18 afbalanceringer fordelt på de 6 klienter, med mindst 2 afbalanceringer på hver klient.

-        Rapporterne skal være skrevet på maskine / foreligge digitalt. Bilag til rapporter i form af oversigtsskemaer osv. skal udfærdiges så de er letlæselige. Alt skal foreligge i to eksemplarer, så både eksamensinstruktør og censor han få et sæt.

-        Oplysninger der er relevante omkring klienten medtages, evt. spørgeskema

-        Mål og beskrivelse af, hvorfor målet er det bedste.

-        Hvilke ændringer mener du målet vil/kan medføre for klienten?

-        Hvordan er klientens målsætning relevant set i forhold til klientens liv?

-        Beskriv test og afbalanceringer der har været foretaget og hvad der kom frem undervejs.

-        Hvilke områder i dine test og afbalanceringer synes du især er interessante? Har det fået dig til at undersøge ”det interessante” nærmere? Fortæl hvad du har gjort og hvad du fandt ud af.

-        I rapporterne må kun indgå stof fra i uddannelsens læseplaner og de valgfrie kinesiologikurser.

-        Rapporterne skal vise, at du er i stand til at bruge dit kinesiologi redskab som en helhed.

-        Rapporterne skal være 100 % selvstændigt arbejde.

-        Der laves konklusion efter hvert af de 6 forløb. I konklusionen på forløbet kan du f.eks. komme omkring følgende:

Hvordan oplevede du at dit arbejde med kinesiologi påvirkede din klient: f.eks. helbred, arbejde, nærmeste familie, vaner, andet? Er der overensstemmelse imellem de opstillede mål og de opnåede resultater? Hvilke konkrete resultater gav behandlingen / vejledningen? Har klienten haft sidegevinst ved behandlingen/vejledningen, dvs. har klienten opnået resultater udover de opsatte mål? Undlod du, eller glemte du at anvende teknikker og faglig kunnen? Hvad kan du gøre bedre næste gang du har en lignende klient?(f.eks. hvilke teknikker og faglig kunnen kan du med fordel anvende en anden gang?) Hvor meget tid brugte du på klienten, og oplever du at I brugte tiden rigtigt? Hvordan kan du dygtiggøre dig, med henblik på at blive en bedre behandler/vejleder?

I den samlede vurdering skal også foreligge klientens vurdering af behandlingsforløbet. Dette kan f.eks. ske via et evalueringsskema eller en telefonopringning til klienten nogle uger efter den sidste afbalancering.

 

Den afsluttende konklusion på hele projektet med at skrive rapporter indeholder svar på følgende:

-        Hvordan har det været at arbejde med rapporterne?

-        Hvilken betydning har det fået for dig?

-        Opnåede du det du gerne ville?

-        Andet?

 

(opdateret 18.10.06)